» حساب های مسدود شده » درگاه درخواست رفع انسداد از حساب مسدود شده

درگاه درخواست رفع انسداد از حساب مسدود شده


به منظور مقابله با گسترش و شیوع ویروس کرونا و کاهش مراجعات حضوری شهروندان به مراجع قضایی و حوزه معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، می توانید با تکمیل فرم ذیل درخواست‌های مرتبط با انسداد حساب‌های بانکی که از طریق سامانه خدمات الکترونیکی کاشف صورت گرفته است را به صورت غیر حضوری ثبت و از طریق همین درگاه پیگیری نمایید.

شایان ذکر است چنانچه درخصوص سایر موضوعات درخواست، اعتراض یا شکایتی داشتید می توانید از صفحه شکایات و اعتراضات مردمی اقدام نمایید. همچنین برای ثبت انتقادات و پیشنهادهای خود به صفحه درگاه پاسخ گویی به سوالات، انتقادات و پیشنهادات مراجعه کنید.

مشخصات فردی


پس از دریافت کد پیامکی در مرحله بعد، آن را وارد نمایید

نشانی محل سکونت


مشخصات حساب بانکی


* توجه داشته باشید؛ در صورتی که کد کاشف مربوط به حساب مسدود شده را وارد نمایید، روال رسیدگی به درخواست شما با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. در غیر این صورت ممکن است رسیدگی به درخواست شما با مشکل مواجه شده یا به کندی انجام پذیرد.

درخواست


پنچ + سه =  لطفا به عدد وارد کنید