»   ‌مقررات و ضوابط شبكه‌هاي اطلاع رساني رايانه‌اي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي

‌مقررات و ضوابط شبكه‌هاي اطلاع رساني رايانه‌اي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي

‌شماره .3091‌دش 1380.9.12 (‌مصوب جلسات 482، 483، 484، 485، 486 و 488 مورخ 1380.5.9، 1380.5.23، 1380.6.6، 1380.7.3، 1380.7.17، 1380.8.15‌شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ‌پيرو تصويب و ابلاغ سياستهاي كلي شبكه‌هاي اطلاع رساني رايانه‌اي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي (‌ نامه‌هاي شماره 1.1033 مورخ 1380.3.9‌و شماره 1.1072 مورخ 1380.3.13 دفتر مقام معظم رهبري)، شوراي عالي انقلاب فرهنگي مقررات و ضوابط شبكه‌هاي اطلاع رساني رايانه‌اي را به‌اين شرح تصويب كرد:
‌مقدمه:
‌به منظور انتظام امور و فعاليتهاي اطلاع رساني و توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در كشور، مقررات و ضوابط شبكه‌هاي اطلاع رساني رايانه‌اي با‌مدنظر قراردادن نكات اساسي ذيل تنظيم شده است:
1- حق دسترسي آزاد مردم به اطلاعات و دانش.
2- مسؤوليت مدني و حقوقي افراد در قبال فعاليتهاي خود.
3- رعايت حقوق اجتماعي و صيانت فرهنگي و فني كشور در اين قلمرو.
4- ايجاد حداكثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع رساني و اينترنت به عموم مردم.

‌الف - آيين‌نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فني نقطه تماس بين المللي
1- ايجاد نقطه تماس بين المللي (ACCES SERVICE PROVIDER-A.S.P.) ‌در انحصار دولت مي‌باشد و ارائه مجوز به دستگاه‌هاي ذيربط توسط شوراي عالي‌اطلاع رساني صورت مي‌گيرد.
2- دستگاه‌هاي اجرايي دولتي براي سرمايه گذاري جهت ايجاد نقطه تماس بين المللي، به طور مستقل از شبكه مخابرات كشور، لازم است گزارش‌توجيهي فرهنگي، علمي - فني و اقتصادي مربوط را با امضاي بالاترين مقام اجرايي به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسانند. تصويب‌نهايي به عهده شوراي اسلامي اطلاع رساني مي‌باشد.
3- دستگاه اجرايي يك نسخه از درخواست خود را همراه با توجيه فني به وزارت پست و تلگراف و تلفن تحويل مي‌دهد. اين درخواست همراه با‌گزارش بررسي فني وزارت مذكور شامل توان علمي و فني درخواست كننده، بررسي فركانسي و ساير امور فني و مهندسي براي تصويب نهايي به‌شوراي عالي اطلاع رساني ارسال مي‌شود. اين شورا ظرف مدت يك ماه پس از دريافت نظرات وزارت اطلاعات و وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام‌نظر خواهد نمود.
‌تبصره - سازمان صدا و سيما صرفاً براي وظيفه پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني خود از شبكه اينترنت، نياز به مجوز از شوراي عالي اطلاع‌رساني ندارد ولي براي ارائه ساير خدمات اينترنتي موظف به اخذ مجوزهاي اين مصوبه مي‌باشد.
4- وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است در اسرع وقت كليه مشخصات امكانات فني را كه طبق ماده 3 از درخواست كنندگان دريافت نموده، در‌اختيار وزارت اطلاعات قرار دهد.
‌وزارت اطلاعات نيز موظف است ضمن بررسي‌هاي لازم فني - حفاظتي، در زمان بندي مقرر، پيشنهادهاي اصلاحي را براي منظور نمودن توسط‌متقاضي، با هماهنگي وزارت پست و تلگراف و تلفن در مدت زمان حداكثر يك ماه اعلام نمايد. در صورت عدم اعلام، مشخصات امكانات مزبور تأييد‌شده تلقي خواهد شد.
5- هر دستگاه اجرايي كه مجوز برقراري تماس بين المللي را اخذ مي‌نمايد صرفاً مجاز به ارائه خدمات در محدوده وظايف قانوني و تشكيلات مصوب‌خود مي‌باشد. در صورت عدم رعايت اين امر، پس از تذكر كتبي وزارت پست و تلگراف و تلفن، براي لغو مجوز اقدام خواهد شد.
6- كليه ايجاد كنندگان نقطه تماس بين المللي (‌از جمله شركت مخابرات ايران) موظف مي‌باشند تا امكانات فني لازم در حفاظت و كنترل متمركز از‌شبكه‌هاي مزبور، به شرح ذيل را فراهم آورند:
‌الف - سيستم پالايش (Filtering) مناسب به منظور ممانعت از دسترسي به پايگاه‌هاي ممنوع اخلاقي و سياسي و حذف ورودي‌هاي (Port)‌غيرمطلوب.
‌تعيين ضوابط پالايش (Filtering) توسط كميسيون راهبردي شوراي عالي اطلاع رساني صورت خواهد گرفت.
ب - سيستم بارو (Firewall) مناسب به منظور صيانت شبكه‌ها از تخريب، فريب و سرقت اطلاعات.
ج - دايركننده نقطه تماس بين المللي اينترنتي موظف است بانك فعاليتهاي اينترنتي كاربران خود را قابل دسترسي وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار‌دهد تا براساس ضوابط و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي با حكم قاضي ذيربط حسب درخواست در اختيار وزارت اطلاعات قرار گيرد. ‌د - امكان جلوگيري از برقراري ارتباطات غيرمتعارف، نظير ارتباطات غيرمتقارن و ارتباطات غيرمستقيم در موارد غيرمجاز (‌پيشكار- ProxyServer).
7- به منظور صيانت از شبكه اطلاع رساني ملي، وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تمهيداتي را فراهم آورد تا ارتباطات بين كاربران در داخل‌كشور حتي الامكان از طريق شبكه مازه (Back Bone) داخل كشور صورت پذيرد.
8- دارندگان مجوز تنها مي‌توانند خدماتي را ارائه نمايند كه در مجوز ذكر شده است و تخطي از اين امر تخلف محسوب مي‌شود.
9- دارندگان مجوز نقطه تماس بين المللي موظف به رعايت كليه ضوابط مندرج در اين آيين‌نامه و قوانين و مقررات جاري كشور مي‌باشند و در صورت‌تخلف از آن در مرحله اول تذكر و در مرحله دوم قطع موقت (‌حداكثر يك هفته) صورت مي‌گيرد و در صورت تكرار ضمن قطع ارتباط، با تأييد شوراي‌عالي اطلاع رساني و كميسيون ذي ربط آن براي رسيدگي به جرائم، به مراجع ذي ربط معرفي مي‌شوند.
10- دستگاه‌هاي دولتي كه بدون اخذ مجوز اقدام به ايجاد نقطه تماس بين المللي كرده‌اند موظف مي‌باشند حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين‌آيين‌نامه براي درخواست مجوز اقدام نمايند و گرنه براساس ماده 9 با آنان عمل خواهد شد.
‌تبصره - شركتهاي بخش خصوصي كه تاكنون نسبت به ايجاد نقطه تماس بين المللي اقدام كرده‌اند لازم است ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه‌نسبت به جمع آوري تأسيسات يا واگذاري به بخش‌هاي دولتي اقدام نمايند.
11- نظارت بر حسن اجراي عملكرد نقاط تماس به عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن مي‌باشد.
12- وزارت پست و تلگراف و تلفن گزارش عملكرد اين آيين‌نامه را هر 6 ماه يكبار براي بررسي در شوراي عالي اطلاع رساني ارائه مي‌دهد.

ب - آيين‌نامه واحدهاي ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت رسا (ISP)
1- تعريف رسا (ISP) ‌شركت‌ها يا مؤسسات ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و اينترنتي، رسا يا (Internet Service Provider)ISP خوانده مي‌شوند.
‌اينترنت از پيوند تعداد بي شماري شبكه‌هاي ارتباطي كامپيوتري كوچك و بزرگ كه حاوي اطلاعات متنوع مي‌باشد تشكيل مي‌شود. يك فرد متصل به‌شبكه اطلاع رساني و اينترنت تنها مشاهده گر و مرورگر اينترنت نمي‌باشد بلكه جزئي از اين شبكه بوده و مي‌تواند با آن تبادل اطلاعات نمايد. يك رسا‌يا ISP اتصال به شبكه اطلاع رساني و اينترنت را فراهم مي‌آورد و جزء ضروري دسترسي و اتصال افراد به شبكه اينترنت مي‌باشد.
2- حدود فعاليت ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت رسا (ISP) به شرح ذيل مي‌باشد: 2-1- شركت‌ها يا مؤسسات ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت رسا (ISP) تحت ضوابط و قوانين مشخص شده در كشور فعاليت مي‌نمايند‌و مي‌توانند هم مستقلاً و هم در ارتباط با شبكه اينترنت به فرآوري اطلاعات پرداخته و به كاربران خود عرضه نمايند.
2-2- ارائه مجموعه خدمات ارزش افزوده بر خط (on-line) و برون خط (off-line) براي كاربران خود.
2-3- فراهم آورنده دسترسي و همچنين تهيه و فرآوري محتوي براي كاربران خود.
2-4- انجام انواع فعاليتها براي آشنا نمودن كاربران در استفاده بهينه از شبكه اطلاع رساني و اينترنت.
2-5- فراهم سازي خدمات، تهيه، توليد، توزيع يا ارائه اطلاعات براي كاربران مربوط.
3- ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت رسا (ISP) با رعايت شرايط زير مجاز به فعاليت مي‌باشند: 3-1- تهيه و نصب تجهيزات لازم به منظور برقراري ارتباطات و تبادل اطلاعات كاربران از قبيل شبكه داخلي (Locl Area Network - LAN)، خطوط تلفن، رهياب (router)، مودم، حافظه‌هاي پست الكترونيك، DNS و... به عهده رسا(ISP) مي‌باشد.
3-2- تهيه و بكارگيري تجهيزات مورد نياز در شبكه خود، براساس استانداردهاي اعلام شده از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن.
4- هر رسا (ISP) براي ارائه خدمات تلفني صوتي - آوانت (VOIP) لازم است مجوز مربوط را طبق ضوابط قانوني از وزارت پست و تلگراف و‌تلفن كسب نمايد. (‌اين امر، ارتباط كامپيوتر با كامپيوتر (‌گپ - chat) را شامل نمي‌شود.
5- ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت رسا (ISP) مكلف به رعايت شرايط و ضوابط فني زير مي‌باشند: 5-1- اشخاص حقوقي و شركتهاي ثبت شده در ايران مي‌توانند متقاضي كسب مجوز رسا (ISP) باشند.
5-2- لازم است مدير اين مؤسسات و شركتها داراي شرايط زير باشد: 5-2-1- تابعيت ايران و پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
5-2-2 متدين به يكي از اديان الهي و رسمي مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
5-2-3- داراي صلاحيت علمي در حد حداقل مدرك كارشناسي با 25 سال سن.
5-2-4- عدم اشتهار به فساد اخلاقي و سابقه محكوميت كيفري براساس موازين اسلامي (‌كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد).
5-2-5- عدم عضويت در گروهكهاي ضدانقلاب و غيرقانوني و هواداري از آنها (‌افرادي كه به جرم اعمال ضد انقلابي و يا عليه امنيت داخلي و‌خارجي، در دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي محكوميت يافته‌اند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي فعاليت و يا تبليغ داشته‌اند نمي‌توانند‌مديريت مؤسسات و شركتهاي رسا (ISP) را به عهده بگيرند.
) 5-3- شركت رسا (ISP) داراي مسؤوليت قانوني بوده و نسبت به كليه ضوابط و تعهدات زير پاسخگو مي‌باشد: 5-3-1- مؤسسات و شركتهاي رسا (ISP) و كاربران براي محتوايي كه خود بر روي شبكه عرضه مي‌نمايند طبق اين آيين‌نامه مسؤول و پاسخگو‌مي‌باشند.
‌تبصره - ارائه خدمات دسترسي به منابع اطلاعات، مشمول اين بند نمي‌باشد.
5-3-2- مسؤوليت رعايت قوانين مالكيت معنوي و حق تأليف و تصنيف به عهده ارائه كننده اطلاعات در شبكه مي‌باشد.
5-3-3- امكان و اعمال برقراري پالايه (filter) در شبكه رسا (ISP) بايد فراهم باشد.
ضوابط و مصاديق موارد پالايش (filtering) توسط‌شوراي عالي اطلاع رساني تصويب و اعلام مي‌شود.
5-3-4- مسؤوليت رسا (ISP) در مورد دسترسي به اطلاعات عرضه شده توسط ديگران محدود به ايجاد امكان و اعمال برقراري پالايه در شبكه‌خواهد بود.
5-3-5- هر رسا (ISP) موظف است اطلاعات كلي كاربران و IPهاي مربوط را ثبت و يك نسخه از آن را نيز به وزارت پست و تلگراف و تلفن‌اعلام نمايد.
5-3-6- به منظور پاسخگو بودن قانوني و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود، رسا (ISP) مجاز به عقد قرارداد اشتراك با افرادي‌است كه به سن قانوني انجام معاملات حقوقي رسيده باشند.
5-3-7- رسا (ISP) حق واگذاري امتياز بهره برداري بدون هماهنگي و تأييد وزارت پست و تلگراف و تلفن را ندارد.
5-3-8- بكارگيري هر گونه رمز براي تبادل اطلاعات مستلزم كسب موافقت مراجع مربوط و ثبت مشخصات، الگوريتم و كليد رمز مربوط و همچنين‌مشخصات متقاضي در دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (‌يا مرجعي كه معرفي مي‌نمايد) مي‌باشد و در غير اين صورت ممنوع مي‌باشد.
5-3-9- رسا (ISP) موظف است خدمات مورد درخواست كاربر را با كيفيت مطلوب و براساس يك موافقت نامه كيفيت خدمات (ServiceLevel Agreement- SLA) به كاربران ارائه نمايد. وزارت پست و تلگراف و تلفن به طور دوره‌اي براساس ارزيابي كيفيت ارائه خدمات‌مؤسسات رسا (ISP) به كاربران، نسبت به رتبه بندي رساها (ISP)‌ اقدام و آن را به اطلاع عموم مي‌رساند.
‌تبصره - شركت‌هاي مخابرات نيز موظف هستند در خصوص خدماتي كه به مؤسسات رسا (ISP) ارائه مي‌كنند رعايت كيفيت مطلوب را نموده و‌براساس موافقت نامه كيفيت خدمات (SLA) عمل نمايند.
5-3-10- رسا (ISP) موظف است حتي المقدور تمهيدات فني لازم براي حفظ حقوق كاربران و جلوگيري از حمله به كامپيوترهاي آنها را فراهم‌آورد.
5-3-11- رسا (ISP) موظف است براساس دستورالعملهاي صادره از سوي وزارت پست و تلگراف و تلفن عمل نموده و مواردي كه مربوط به‌حقوق كاربران مي‌باشد را به اطلاع آنها برساند.
5-3-12- رسا (ISP) موظف است اطلاعات مربوط به نحوه حفاظت از حريم خصوصي اطلاعات و ارتباطات افراد در شبكه خود را در اختيار‌كاربران قرار دهد.
5-3-13- رسا (ISP) در ارائه خدمات خود به كاربران موظف به رعايت قوانين مخابراتي كشور مي‌باشد.
5-3-14- رسا (ISP) براي تأمين ارتباط اينترنت بين المللي خود فقط از طريق نقاط تماس بين المللي مجاز (ASP)‌يا مخابرات كشور مجاز‌مي‌باشد.
5-3-15- حريم اطلاعات خصوصي كاربران از مصونيت برخوردار بوده و هرگونه دسترسي غيرقانوني توسط رساها و هر مرجع ديگر به فعاليتهاي‌اينترنتي كاربران ممنوع مي‌باشد.
5-3-16- رسا (ISP) موظف است بانك فعاليتهاي اينترنتي كاربران خود را مطابق ضوابط مصوب كميسيون راهبردي قابل دسترسي وزارت پست و‌تلگراف و تلفن قرار دهد.
6- توليد و عرضه موارد زير توسط رساها (ISP) و كاربران ممنوع مي‌باشد: 6-1- نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي.
6-2- اهانت به دين اسلام و مقدسات آن.
6-3- ضديت با قانون اساسي و هرگونه مطلبي كه استقلال و تماميت ارضي كشور را خدشه دار كند.
6-4- اهانت به رهبري و مراجع مسلم تقليد.
6-5- تحريف يا تحقير مقدسات ديني، احكام مسلم اسلام، ارزشهاي انقلاب اسلامي و مباني تفكر سياسي امام خميني (‌ره).
6-6- اخلال در وحدت و وفاق ملي.
6-7- القاء بدبيني و نااميدي در مردم نسبت به مشروعيت و كارآمدي نظام اسلامي.
6-8- اشاعه و تبليغ گروهها و احزاب غيرقانوني.
6-9- انتشار اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده دولتي و امور مربوط به مسائل امنيتي، نظامي و انتظامي.
6-10- اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومي.
6-11- ترويج مصرف سيگار و مواد مخدر.
6-12- ايراد افترا به مقامات و هريك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي.
6-13- افشاء روابط خصوصي افراد و تجاوز به حريم اطلاعات شخصي آنان.
6-14- انتشار اطلاعات حاوي كليدهاي رمز بانكهاي اطلاعاتي، نرم افزارهاي خاص، صندوقهاي پست الكترونيكي و يا روش شكستن آنها.
6-15- فعاليتهاي تجاري و مالي غيرقانوني و غيرمجاز از طريق شبكه اطلاع رساني و اينترنت از قبيل جعل، اختلاس، قمار و...
6-16- خريد، فروش و تبليغات در شبكه اطلاع رساني و اينترنت از كليه كالاهايي كه منع قانوني دارند.
6-17- هرگونه نفوذ غيرمجاز به مراكز دارنده اطلاعات خصوصي و محرمانه و تلاش در جهت شكستن قفل رمز سيستم‌ها.
6-18- هرگونه حمله به مراكز اطلاع رساني و اينترنتي ديگران براي از كارانداختن و يا كاهش كارآيي آنها.
6-19- هرگونه تلاش براي انجام شنود و بررسي بسته‌هاي اطلاعاتي در حال گذر در شبكه كه به ديگران تعلق دارد.
6-20- ايجاد هرگونه شبكه و برنامه راديويي و تلويزيوني بدون هدايت و نظارت سازمان صدا و سيما.
7- نحوه صدور مجوز:
7-1- بررسي تقاضا و صدور مجوز براساس اين آيين‌نامه توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن صورت مي‌گيرد.
7-2- تعيين صلاحيت حفاظتي متقاضيان طي استعلام رسمي از مراجع ذيصلاح (‌وزارت اطلاعات، دادگستري و نيروي انتظامي) صورت خواهد‌گرفت و چنانچه ظرف يك ماه اعلام نظر نكنند به منزله موافقت تلقي مي‌شود.
(‌ براي دستگاه‌هاي دولتي نياز نمي‌باشد.
) 7-3- ارائه انواع خدمات بر روي شبكه اطلاع رساني كه طبق مقررات كشور نياز به مجوز خاص ديگري دارد منوط به كسب مجوز مربوط از دستگاه‌مسؤول خواهد بود.
اين دستگاه‌ها ضمن نظارت، موارد تخلف را به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام مي‌كنند.
7-4- كليه دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي در ارائه خدمات اطلاع رساني و اينترنتي موظفند در محدوده وظايف و مأموريت سازماني خود‌فعاليت نمايند.
8- نحوه نظارت: ‌مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود و اين وزارت به طور دوره‌اي و موردي گزارش‌نظارت بر اجراي اين آيين‌نامه را به كميسيون راهبردي اعلام مي‌نمايد.
9- در صورت تخطي از موارد مندرج در اين مصوبه، مجازات‌هاي اعمال شده شامل تذكر، قطع موقت مجوز، لغو پروانه و طرح در دادگاه‌ها و محاكم‌قانوني بسته به نوع تخلف براساس قوانين و ضوابط ذي ربط بر عهده كميسيون راهبردي مي‌باشد كه براساس گزارش نظارتي وزارت پست و تلگراف و‌تلفن بررسي و اعلام نظر مي‌نمايد.
10- نظر كميسيون راهبردي لازم الاجراء و قطعي است، ليكن مانع شكايت و اقامه دعوي افراد ذي نفع در محاكم نخواهد بود.
11- رساها موظفند از كاربران خود براساس مندرجات اين آيين‌نامه تعهدنامه رعايت ضوابط اخذ نمايند.

ج- آيين‌نامه دفاتر خدمات حضوري اينترنت (Coffeenet)
1- دفتر خدمات دسترسي حضوري به شبكه‌هاي اطلاع رساني و اينترنت (Coffeenet) محلي براي دسترسي حضوري مشتريان و كاربران به‌شبكه اطلاع رساني (‌اينترنت و اينترانت) مي‌باشد.
2- اين دفاتر، ضمن رعايت ضوابط مندرج در اين آيين‌نامه، واحد صنفي محسوب مي‌شوند و مشمول قانون نظام صنفي بوده و مجوز لازم توسط‌اتحاديه صنفي صادر مي‌شود.
‌تبصره - اتحاديه صنفي بايد تصوير مجوز صادره را همزمان با تحويل به متقاضي به وزارت پست و تلگراف و تلفن نيز ارسال نمايد.
3- اشخاص متقاضي بايد داراي شرايط عمومي ذيل باشند: 1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
2- اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
3- پايبندي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
4- عدم اشتهار به فساد اخلاقي و نداشتن سوء پيشينه كيفري و عدم اعتياد به مواد مخدر.
5- داشتن برگه پايان خدمت و يا معافيت دائم از خدمت نظام وظيفه براي آقايان.
6- متأهل با داشتن حداقل 30 سال سن.
3-1- اين محل بايد در معرض ديد و نظارت عمومي باشد و رعايت ضوابط اماكن عمومي الزامي مي‌باشد.
3-2- ارتباط اينترنتي اين دفاتر فقط از طريق مؤسسات و شركتهاي رسا (ISP) مجاز مي‌باشد.
3-3- ارائه خدمات ارتباطي ديگر مثل تلفن اينترنتي - آوانت (VOIP) مستلزم كسب مجوز مربوط مي‌باشد.
3-4- رعايت ضوابط مندرج در ماده 6 آيين‌نامه مؤسسات و شركتهاي رسا (ISP) الزامي است.
‌تبصره - آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط اتحاديه صنفي تهيه و به تصويب كميسيون راهبردي شوراي عالي اطلاع رساني مي‌رسد.
4- نام و نشاني كامل و شماره تلفن و نمابر، رايانامه (Email) و شماره پروانه كسب بايد در سربرگهاي دفتر خدمات درج بوده و پروانه كسب و مرجع‌خط ارتباطي از رسا (ISP) مربوط به صاحب مجوز، هر يك به طور جداگانه در منظر عموم در دفتر نصب شود.
5- به منظور پاسخگو بودن قانوني و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود، مشخصات هويتي، آدرس كاربر، ساعت شروع و خاتمه كار‌كاربر و IP تخصيصي را در دفتر روزانه ثبت و در صورتحساب كاربر نيز ذكر نمايد.
6- دفاتر و كاربران براي محتوايي كه خود توليد و عرضه مي‌نمايند مطابق مقررات و ضوابط قانوني موجود كشور از جمله رعايت قوانين و مقررات حق‌مالكيت معنوي، مسؤول و پاسخگو مي‌باشند.
7- توليد و عرضه موارد زير توسط شبكه‌هاي انتقال اطلاعات رايانه‌اي ممنوع مي‌باشد: 7-1- نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي.
7-2- اهانت به دين اسلام و مقدسات آن.
7-3- ضديت با قانون اساسي و هرگونه مطلبي كه استقلال و تماميت ارضي كشور را خدشه دار كند.
7-4- اهانت به رهبري و مراجع مسلم تقليد.
7-5- تحريف يا تحقير مقدسات ديني، احكام مسلم اسلام، ارزشهاي انقلاب اسلامي و مباني تفكر سياسي امام خميني (‌ره).
7-6- اخلال در وحدت و وفاق ملي.
7-7- القاء بدبيني و نااميدي در مردم نسبت به مشروعيت و كارآمدي نظام اسلامي.
7-8- اشاعه و تبليغ گروهها و احزاب غيرقانوني.
7-9- انتشار اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده دولتي و امور مربوط به مسائل امنيتي، نظامي و انتظامي.
7-10- اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومي.
7-11- ترويج ترور، خشونت و آموزش ساخت مواد تخريبي از قبيل مواد محترقه و يا منفجره.
7-12- ترويج مصرف مواد مخدر.
7-13- ايجاد هرگونه شبكه و برنامه راديويي و تلويزيوني بدون هدايت و نظارت سازمان صدا و سيما.
7-14- ايراد و افترا به مقامات و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي.
7-15- افشاء روابط خصوصي افراد و تجاوز به حريم اطلاعات شخصي آنان.
7-16- انتشار اطلاعات حاوي كليدهاي رمز بانكهاي اطلاعاتي، نرم افزارهاي خاص، صندوقهاي پست الكترونيكي و يا روش شكستن آنها.
7-17- فعاليت‌هاي تجاري و مالي غيرقانوني و غيرمجاز از طريق شبكه اطلاع رساني و اينترنت از قبيل جعل، اختلاس، قمار و...
7-18- خريد، فروش و تبليغات در شبكه اطلاع رساني و اينترنت از كليه كالاهايي كه منع قانوني دارند.
7-19- هرگونه نفوذ غيرمجاز به مراكز دارنده اطلاعات خصوصي و محرمانه و تلاش براي شكستن قفل رمز سيستم‌ها.
7-20- هرگونه حمله به مراكز اطلاع رساني و اينترنتي ديگران براي از كار انداختن و يا كاهش كارآيي آنها.
7-21- هرگونه تلاش براي شنود و بررسي بسته‌هاي اطلاعاتي در حال گذر در شبكه كه به ديگران تعلق دارد.
7-22- ترويج مصرف سيگار.
8- كميسيون راهبردي شوراي عالي اطلاع رساني در استان تهران و كميته‌هاي استاني در استانها متشكل از مدير امور ديتا شركت مخابرات استان،‌نماينده اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان، نماينده دادگستري استان، نماينده اتحاديه صنفي، نماينده صدا و سيماي استان، زيرنظر شركت‌مخابرات استان بر گردش كار اين دفاتر نظارت داشته و در صورت تخلف از مفاد اين آيين‌نامه به نحو ذيل اقدام مي‌شود. نحوه اقدام در ساير زمينه‌ها‌مطابق قانون و مقررات نظام صنفي مي‌باشد. ‌با اعلام وزارت پست و تلگراف و تلفن، اتحاديه صنفي نسبت به لغو موقت پروانه ظرف مدت 48 ساعت اقدام و دفتر تعطيل مي‌شود و اتحاديه موظف‌است پس از رفع تخلف، ظرف مدت 48 ساعت اجازه ادامه كار دفتر را صادر نمايد. در صورت تعلل اتحاديه صنفي، وزارت پست و تلگراف و تلفن‌مستقيماً از طريق قوه قضائيه اقدام مي‌نمايد.
‌تبصره 1- چنانچه تخلف از موارد بند يك تا سيزده ماده 7 اين آيين‌نامه باشد براي بار اول، به مدت سه ماه پروانه فعاليت لغو موقت مي‌شود و با كسب‌ضمانت عدم تخلف مجدد از صاحب پروانه، لغو موقت پروانه ملغي مي‌شود و براي تخلف بار دوم، پروانه به طور دائم لغو مي‌شود و فرد حقيقي و‌حقوقي صاحب پروانه، مجاز به دريافت پروانه جديد در سراسر كشور نخواهد بود.
‌تبصره 2- چنانچه تخلف از موارد بند چهارده تا بيست و دو ماده 7 اين آيين‌نامه باشد براي بار اول كتباً به صاحب پروانه تذكر داده مي‌شود، بار دوم،‌پروانه به مدت يك ماه لغو موقت و با رفع تخلف و اخذ تعهد عدم تخلف از صاحب پروانه، لغو موقت پروانه ملغي مي‌شود، براي تخلف بار سوم،‌پروانه به مدت 6 ماه لغو مجدد و براي تخلف بار چهارم، پروانه به طور دائم لغو مي‌شود و فرد حقيقي و حقوقي صاحب پروانه مجاز به دريافت پروانه‌جديد در سراسر كشور نخواهد بود.
‌تبصره 3- نظر كميسيون راهبردي و كميته‌هاي استاني در خصوص جرايم و مجازاتهاي فوق، لازم الاجرا و قطعي است لكن مانع شكايت و اقامه دعوي‌افراد ذي نفع در محاكم نخواهد بود.
9- از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه كليه دفاتر موجود در تهران و شهرستانها موظفند حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تقاضاي اخذ مجوز لازم مطابق‌مفاد اين آيين‌نامه اقدام نمايند.
10- تا تأسيس اتحاديه دفاتر خدمات حضوري اينترنت، متقاضيان به اتحاديه همگن كه وزارت بازرگاني معرفي مي‌نمايد مراجعه خواهند نمود.
‌رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي - سيدمحمد خاتمي