»   ضوابط صدور مجوز تامين‌كنندگان ارتباط اينترنت پرظرفيت

ضوابط صدور مجوز تامين‌كنندگان ارتباط اينترنت پرظرفيت

‎‎‎‎‎‎‎با توجه به نياز روزافزون جامعه به دسترسي پرسرعت به اينترنت ، و در جهت استفاده از توان بخش خصوصي در همكاري با شركت مخابرات ايران در زمينه افزايش سريع پهناي باند دسترسي به اينترنت ، ضوابط ذيل تنظيم گرديده است :

تعاريف :
1 ـ 1 ـ تامين‌كنندگان ارتباط اينترنت پرظرفيت : شركتها و موسسات غيردولتي ثبت شده در ايران هستند كه در چارچوب اين ضوابط امكان ارتباط پرظرفيت اينترنت را براي متقاضيان پرظرفيت و يا ساير تامين‌كنندگان خدمات اينترنتي ( ISP ) بعنوان نماينده با شركت مخابرات ايران فراهم كرده و از اين پس موسسه ( Internet Connection Provider _ ICP ) ناميده ميشود . حدود فعاليت اين نمايندگيها در قرارداد متقابل بين شرکت مخابرات ايران و موسسه (ICP) مشخص خواهد شد.
1 ـ 2 ـ رسا ( ISP ) : ارائه‌كننده خدمات اطلاع‌رساني و اينترنت ( Internet Service Provider )
1 ـ 3 ـ مشتركين تحت پوشش : مشتركيني هستندكه از خدمات موسسه استفاده كرده و ميتواند رسا و يا هر شركت حقوقي ديگر باشد .
1 ـ 4 ـ پالايه ( Filter ) : سيستمي است كه براي دسته‌بندي و يا حذف بسته‌هاي و يا آدرسهای ناخواسته و يا نامطلوب بكار ميرود .
1 ـ 5 ـ موافقتنامه مشخصات خدمات ( SLA ) : موافقتنامه اي است بين مشترک و موسسه که در آن مشخصات خدماتی که ارائه ميشود آمده است ( Service Level Agreement ) 1 ـ‌6 ـ شبكه ملي ديتا : شبكه ملي كه وظيفه انتقال داده را در سطح كشور بعهده دارد .

مقررات
2 ـ 1 ـ موسسه ( ICP ) تحت قوانين جاري كشور و بصورت پيمانكار با شركت مخابرات ايران فعاليت ميكند
2 ـ 2 ـ رعايت بند ب ـ 5 ضوابط شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي براي هر موسسه ( ICP ) الزامي است.
2 ـ‌3 ـ انعقاد قرارداد و تعهدات مربوط به شركت خارجي ارائه‌كننده ارتباط اينترنت پرظرفيت به نيابت از شركت مخابرات ايران و در چارچوب قرارداد فی ما بين بعهده موسسه ( ICP ) ميباشد.
2 ـ 4 ـ بازاريابي و فروش اينترنت پرظرفيت بعهده موسسه ( ICP ) بوده و سقف نرخ فروش آن مطابق تعرفه های مصوب سال 1377 شرکت مخابرات ايران جهت دسترسی به اينترنت ميباشد.
2 ـ 5 ـ حداقل پهنای باند جهت پذيرش تقاضا در شهر تهران 8Mb در ثانيه شامل مجموع دريافت و ارسال و برای شهرستانها 4Mb شامل دريافت و ارسال می باشد.
تبصره : هرگونه افزايش ظرفيت افزون بر مجوز ارائه شده مستلزم بررسي و صدور مجدد مجوز ميباشد.
2 ـ 6 ـ تعهداتي كه موسسه ( ICP ) ملزم به رعايت آن است ، بشرح ذيل ميباشد :
2 ـ 6 ـ 1 ـ عدم واگذاري حق بهره‌برداري به غير بدون كسب موافقت شركت مخابرات ايران 2 ـ 6 ـ 2 ـ رعايت مشخصات فني و كيفيت خدمات مطابق پيوست 1 .
2 ـ 6 ـ 3 ـ امضاء موافقتنامه كيفيت خدمات ( SLA ) با مشتركين تحت پوشش .
2 ـ 6 ـ 4 ـ فروش عرض باند اينترنت به رسا ( ISP )‌هاي داراي مجوز.
2 ـ 6 ـ 5 ـ تامين ، نصب ، راه‌اندازي ، نگهداري و بروز رساني پالايه مطابق مشخصات فني پويست 2 .
2 ـ 6 ـ 6 ـ ايجاد امكانات نظارتي بر دروازه اينترنت .
2 ـ 6 ـ 7 ـ رعايت شرايط مندرج در بند الف ـ 6 ـ ج و الف ـ 6 ـ د مقررات و ضوابط شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌ائي مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي 2 ـ 7 ـ موسسه ( ICP ) موظف است تمهيدات لازم جهت مديريت و نظارت پالايه منصوبه خود ، توسط شركت مخابرات ايران را فراهم نمايد.
2- 8 - موسسه موظف است مبلغی معادل 2 درصد از تعرفه های اشتراک اينترنت شرکت مخابرات (مصوب 1377) را بعنوان حسن انجام کار و تضمين بر انجام تعهدات ، بصورت وديعه نزد شرکت مخابرات بسپارد.
جزئيات اين بند در قرارداد فی ما بين مشخص خواهد شد.

مدت مجوز
به متقاضيان داراي شرايط كه توسط شركت مخابرات ايران تاييد شده‌اند ، مجوز ارائه خدمات بمدت دو سال شمسي داده خواهد شد و در انتهاي زمان مجوز ، با درخواست موسسه ( ICP ) و در صورت تاييد شركت مخابرات ايران اين زمان قابل تمديد خواهد بود.
تبصره 1 : شرکتهايی که قبل از ابلاغ مصوبه شورايعالی انقلاب فرهنگی دارای نقطه تماس بين الملل بوده اند در چارچوب مهلت زمانی قيد شده در مصوبه شورايعالی انقلاب فرهنگی در اولويت تطبيق شرايط خود با اين ضوابط می باشد.

تعهدات و تسهيلات قابل ارائه توسط شركت مخابرات ايران
خدماتي كه شركت مخابرات ايران به موسسه ( ICP ) ارائه مينمايد بشرح ذيل است : 4 ـ 1 ـ تسهيلات تامين امكانات ارتباط ديتاي موسسه ( ICP ) تا محل مشتركين تحت پوشش ، با اخذ هزينه‌هاي مربوطه .
4 ـ 2 ـ تعهدات 4-2-1- ترانزيت ترافيك داخل كشوري بين موسسه ( ICP ) ها و همچنين بين موسسه ( ICP ) ها و شبكه ملي ديتا با اخذ هزينه‌هاي مربوطه و عقد موافقتنامه کيفيت سرويس (SLA) .
4-2-2- صدور مجوز ورود تجهيزات مورد نياز در صورت لزوم .
4-2-3- اخذ مجوز فرکانس.
تبصره 1 :‌درخواست كنندگان قبل از ورود هرگونه تجهيزاتي بايد ساير مجوزهای لازم را اخذ نمايند.
تبصره 2 : هزينه های مربوط به صدور مجوز ورود تجهيزات و مجوز فرکانس (موضوع بندهای 4-2-2 و 4-2-3) بر عهده موسسه (ICP) ميباشد.
تبصره 3 : به منظور اجرای تعهدات فوق تضمينهای لازم در قرارداد فی مابين پيش بينی گردد.
4-2-4- امضای موافقتنامه SLA با موسسه (ICP) در صورت ارائه سرويس به موسسه.
4-2-5- تامين ارتباطات مورد نياز موسسه (ICP) ظرف حداکثر يکماه و اعلام پاسخ رسمی به تقاضاهای موسسه (ICP) ظرف حداکثر دو هفته (در صورت عدم وجود امکانات).

سهم شركت مخابرات ايران
سهم شرکت مخابرات ايران برابر 10% تعرفه های مصوب جاری ماهانه اشتراک اينترنت شرکت مخابرات ايران بر اساس پهنای باند موسسه (ICP) می باشد که موسسه (ICP) بصورت ماهانه موظف به پرداخت آن ميباشد.
تبصره 1 : جهت ارائه سرويسهاي مختلف از قبيل VOIP اخذ مجوزهاي مربوطه از مبادي ذيربط الزامي است .
تبصره 2 : دو درصد از تعرفه های مصوب جاری ماهانه اشتراک شرکت مخابرات ايران بابت اجاره تجهيزات از مبلغ مذکور در بند 5 کسر ميگردد.
تبصره 3 : مابه‌التفاوت بين نرخ خدمات اينترنت و نرخ خدمات تلفن اينترنتي ، براي صدور مجوز ارائه خدمات تلفن اينترنتي توسط موسسه ( ICP ) ، اخذ ميگردد.

واگذاري تجهيزات تجهيزات نقطه تماس كه توسط موسسه ( ICP ) خريداري شده بصورت اجاره به شركت مخابرات ايران واگذار مي‌شود و برابر قرارداد جداگانه‌ائي مجوز بهره‌برداري به متقاضي داده مي‌شود و پس از انقضاي مدت مجوز چنانچه قرارداد تمديد نشود موسسه ( ICP ) ميتواند تجهيزات واگذاري را تحويل بگيرد.
تبصره 1 : در صورت عدم تمديد مدت مجوز ، مطابق تبصره بند الف ـ 10 مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، موسسه ( ICP ) مجاز به بهره‌برداري ار تجهيزات خود نخواهد بود و موظف به جمع‌آوري آن ميباشد.
تبصره 2 : اين بند صرفاً شامل تجهيزات نقطه تماس بين‌الملل مي‌باشد و ساير تجهيزات را شامل نمي‌شود .

مراجع حل اختلاف 7-1- مرجع حل اختلاف بين موسسه ( ICP ) و مشترکين ، امور ارتباطات ديتا می باشد.
7-2- مرجع حل اختلاف بين موسسه ( ICP ) و امور ارتباطات ديتا ، وزارت پست و تلگراف و تلفن می باشد.

لغو حق‌بهره‌برداري در صورت تخلف از مفاد اين ضوابط و ساير قوانين و مقررات مربوطه ، مطابق بند 9 مصوبه شورايعالي انقلاب فرهنگي عمل خواهد شد.